Cửa Bức Bàn là gì ?

Cửa Bức Bàn là gì ?

đã thực hiện
07.03.2017

Cửa Bức Bàn là kiểu cửa cổ trong các công trình nhà gỗ cổ truyền của Việt nam. Không gian để làm cửa bức bàn thường là giữa 02 cột của gian nhà gỗ cổ truyền

Xem thêm